Taipei

by Tina Paterson on 12.19.2013Nostalgia.
D.